گلاب مرق

هر گلابی مقدس نیست
گلاب مرق بهشت گل های محمدی
گلاب بهشت گلاب مرق
گلاب مرق
گلاب کاشان
گلاب مرغوب
گلاب اعلا

گلاب مرق بهشت گل های محمدی
گلاب بهشت گلاب مرق
گلاب مرق
گلاب کاشان
گلاب مرغوب
گلاب اعلا

عرق نعنا مرق

عرق نعنا کاشان

عرقیات گیاهی مرق کاشان

گلاب مرق کاشان

گلاب مرق
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)